JAVNI OGLAS

JAVNA USTANOVA KAMERNI TEATAR 55
Sarajevo, Maršala Tita 56/II
www.kamerniteatar55.ba

Na osnovu Odluke direktora Javne ustanove ”Kamerni teatar 55”, broj: 84-D/19 od 02.10.2019. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-33857-26/19 od 19.09.2019. godine objavljuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
na radno mjesto: Viši stručni saradnik za marketing – 1 izvršilac
I
U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni saradnik za marketing može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
a) VSS – VII stepen stručne spreme – dipl. ekonomist – odsjek menadžment ili dipl. žurnalist smjer poslovno komuniciranje ili dipl. producent/menadžer ili dipl. komparativne književnosti ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS studijskih bodova sa diplomom stečenom na Ekonomskom fakultetu Bakalaureat/Bachelor menadžmenta ili Fakultetu političkih nauka Bakalaureat/Bachelor poslovnog komuniciranja ili Akademiji scenskih umjetnosti Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti – produkcija ili Bakalaureat/Bachelor komparativne književnosti,
b) najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,
c) poznavanje rada na računaru,
d) poznavanje jednog svjetskog jezika.

Opis posla:
a) obavlja poslove organizacije marketinga i propaganda i plasmana programa Teatra;
b) staranje o realizaciji svih kulturnih manifestacija koje preuzima Teatar (gostovanja i sl.);
c) izrada ugovora za Teatra koji su u domenu ovih poslova (gostovanja, sponzorsvo, donacije i sl.);
d) staranje o dijelu protokola za premijere i druge programe Teatra u dogovoru sa direktorom Teatra;
e) kontinuirano praćenje i staranje o nesmetanoj realizaciji mjesečnog repertoara;
f) upoznavanje sa tehničkim karakteristikama predstava neophodnih za izradu mjesečnog repertoara i plana gostovanja;
g) organizovanje gostovanja drugih pozorišnih kuća na sceni Teatra, obezbjeđivanje uslova za realizaciju istog, staranje o smještaju gostujućeg ansambla, koordinacija sa tehničkim službama radi realizacije gostovanja;
h) praćenje i istraživanje kontakata u zemlji i inostranstvu u cilju gostovanaja Teatra;
i) istraživanje tržišta u cilju iznalaženja vanbudžetskih prihoda po osnovu sponzorstva, pružanja marketing usluga, iznajmljivanja prostora, tehničke opreme, kostimografije i scenografije iz fundusa;
j) stara se o pribavljanju dodatnih finansijskih sredstava i materijalne pomoći za Teatar;

k) učestvuje u razradi repertoara Teatra;
l) predlaže gostovanja direktoru Teatra;
m) obavlja i druge poslove po nalogu direktora i njemu odgovara za svoj rad.

Iznos osnovne neto plate za radno mjesto Viši stručni saradnik za marketing iznosi 1.228,50 KM.
Mjesto rada: sjedište poslodavca
Radno vrijeme: raspoređeno je u pet radnih dana u sedmici, po osam sati dnevno.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, a na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-33857-26/19 od 19.09.2019. godine.
II
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) koji se podnose uz prijavu:
a) svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim rednim mjestom na koje se prijavljuje
b) kraću biografiju – CV
c) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
d) izvod iz matične knjige rođenih
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
f) dokaz o radnom iskustvu
g) potvrda o radu na računaru
h) potvrda o znanju jednog svjetskog jezika.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.
III
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Kamerni teatar 55 Sarajevo, ul. Maršala Tita 56/II, sa naznakom: ”NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS”.
Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 407 716.
IV
Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

2.19.POSLOVNIK O RADU KOMISIJE