POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA JAVNE USTANOVE KAMERNI TEATAR 55 SARAJEVO